KOMUNIKAT 3 z dnia 18.05.2020

Informacja dla Rodziców/ Opiekunów prawnych    – 18 maja 2020r.

Szkoła nadal prowadzi zdalne nauczanie i realizuje podstawę programową w dotychczasowej formie , do ukończenia roku szkolnego 2019/2020.

Na podstawie Rozporządzenia z dnia 18 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 :

 – od 18 maja 2020r. umożliwia się, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego skierowany bezpośrednio do Dyrektora szkoły, organizowanie dla dzieci i młodzieży  zajęć rewalidacyjnych oraz rewalidacyjno – wychowawczych. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależało będzie od decyzji rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić stan zdrowia dziecka, możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

 – od 25 maja 2020r. , na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I – III szkoły podstawowej, dla uczniów których rodzice zgłosili Dyrektorowi szkoły potrzebę korzystania z takich zajęć.Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależało będzie od decyzji rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić stan zdrowia dziecka, możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Jednocześnie rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie,  zobowiązani są do przestrzegania ogólnych obostrzeń sanitarnych oraz przestrzegania Zasad pobytu uczniów w ZSS w czasie epidemii COVID – 19, opracowanych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej  dla szkół podstawowych  – edukacja wczesnoszkolna.

Dołożymy  wszelkich starań aby zapewnić wymagane przepisami prawa środki ostrożności  oraz zorganizować w taki sposób zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, aby zapewniły bezpieczeństwo naszym uczniom.

Prosimy jednak o przemyślaną decyzje i uwzględnienie warunków w jakich będziemy pracować. Zgodnie z wytycznymi, zobowiązani jesteśmy miedzy innymi do stosowania środków ochrony osobistej, dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń w trakcie zajęć, zachowania dystansu społecznego oraz wielu innych obostrzeń. Zmieni to znacząco sposób naszej pracy, co może być niezrozumiałe dla naszych uczniów i wywoływać u nich poczucie lęku. Trudno będzie nam również egzekwować od uczniów większość zaleceń sanitarnych, z uwagi na ich deficyty rozwojowe.

Jednocześnie warto pamiętać, że w przypadku uczniów, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia w domu, nadal realizowane będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Całe grono pedagogiczne nadal będzie służyć Państwu pomocą i wspierać w tym trudnym okresie.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne

ZSS-Kalendarz zmian od 18 maja 2020

Informacja dla rodziców

Możliwość komentowania została wyłączona.