Konkurs na stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC
w wymiarze ¾ etatu

Do pobrania: Konkurs kadry i płace. pdf

I. Adres jednostki:
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie
ul. Piłsudskiego 15, 63-100 Śrem

II. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Specjalisty ds. kadr i płac:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, administracja, finanse)
3) minimum roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie naliczania płac,
4) oświadczenie o niekaralności,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):
1) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, przepisów oświatowych i samorządowych,
2) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
3) znajomość techniki komputerowej, szczególnie pakietu MS Office oraz programów; PŁATNIK, moduł Płace systemu sQula,
4) praktyczna znajomość zagadnień kadrowo – płacowych,
5) umiejętność redagowania pism urzędowych,
6) samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
7) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

IV. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1) przygotowywanie dokumentacji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych związanych z zatrudnieniem
2) terminowe sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych,
3) dokonywanie rozliczeń za czas nieobecności pracownika oraz prowadzenie w tym celu niezbędnej dokumentacji,
4) kompletowanie, rozliczanie i przechowywanie kart godzin ponadwymiarowych,5) sporządzanie list wypłat oraz naliczanie ekwiwalentów, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych,
6) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu (w tym RP-7) pracownikom szkoły do banków, instytucji i na własne życzenie,
7) ewidencja i rozliczanie ekwiwalentów przysługujących w ramach BHP,
8) sporządzanie informacji dotyczących średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia,
9) sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów do ZUS i ich terminowe przekazywanie za pomocą programu PŁATNIK,
10) rozliczanie rocznego podatku dochodowego pracowników szkoły, zleceniobiorców (PIT-11) i ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego,
11) prowadzenie ewidencji podatkowej i związanej z nią dokumentacji rozliczeniowej PIT4R,
12) wykonywanie obowiązków kasjera,
13) prowadzenie i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania,
14) obsługa portalu PUE w zakresie dotyczącym pracowników,
15) sporządzanie i przedstawianie danych dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i nieobecności do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
16) sporządzanie sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
17) przygotowywanie dokumentacji związanej z medycyną pracy,
18) obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym przyjmowanie i sporządzanie list wynagrodzeń związanych z wypłatą świadczeń, obsługa administracyjna komisji socjalnej,
19) sporządzenie sprawozdań statystycznych kwartalnych i rocznych, dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń oraz środków trwałych w Portalu Sprawozdawczym GUS
20) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora,

V. Warunki pracy
1) umowa o pracę od dnia 1 kwietnia 2023 r. pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięczny
2) praca jednozmianowa w wymiarze ¾ etatu tj. 35 godzinny tydzień pracy
3) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie ul. Piłsudskiego 15 – I piętro
4) budynek jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych na parterze,
5) praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
6) wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego – zgodny z przepisami Kodeksu Pracy,
7) okres wypowiedzenia umowy o pracę – zgodny z przepisami Kodeksu Pracy,
8) wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie,
9) z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na okres próbny

VI. Wymagane dokumenty
1) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
3) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
5) list motywacyjny,
6) kwestionariusz osobowy.
W miesiącu poprzedzającym datę publikację niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie, ul. Piłsudskiego 15, 63-100 Śrem w terminie do dnia 29 marca 2023 r. (liczy się data wpływu do szkoły) z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac”. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zss-srem.pl). Osoby, które spełnią wymagania niezbędne zostaną powiadomione o dalszej procedurze postepowania kwalifikacyjnego telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.

Konkurs kadry i płace. pdf

Możliwość komentowania została wyłączona.