Konkurs na stanowisko urzędnicze SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC

w wymiarze ¾ etatu

 

  1. Adres jednostki:

    Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie

  1. Piłsudskiego 15, 63-100 Śrem

 

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Specjalisty ds. kadr i płac: 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, administracja, finanse)

3) minimum roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie naliczania płac,

4) oświadczenie o niekaralności,

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

8) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

 

III. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

1) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy Karta Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, przepisów oświatowych i samorządowych,

2) znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

3) znajomość techniki komputerowej, szczególnie pakietu MS Office oraz programów; PŁATNIK, moduł Płace sQula,

4) praktyczna znajomość zagadnień kadrowo – płacowych,

5) umiejętność redagowania pism urzędowych,

6) samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

7) umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 

  1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1) przygotowywanie dokumentacji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych związanych z zatrudnieniem

2) terminowe sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych,

3) dokonywanie rozliczeń za czas nieobecności pracownika oraz prowadzenie w tym celu niezbędnej dokumentacji,

4)  kompletowanie, rozliczanie i przechowywanie kart godzin ponadwymiarowych,

5) sporządzanie list wypłat oraz naliczanie ekwiwalentów, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych,

6) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu (w tym RP-7) pracownikom szkoły do banków, instytucji i na własne życzenie,

7) ewidencja i rozliczanie ekwiwalentów przysługujących w ramach BHP,

8) sporządzanie informacji dotyczących średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz średniorocznej struktury zatrudnienia,

9) sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeniowych oraz innych wymaganych przepisami prawa dokumentów do ZUS i ich terminowe przekazywanie za pomocą programu PŁATNIK,

10) rozliczanie rocznego podatku dochodowego pracowników szkoły, zleceniobiorców (PIT-11) i ich przekazywanie do Urzędu Skarbowego,

11) prowadzenie ewidencji podatkowej i związanej z nią dokumentacji rozliczeniowej PIT4R,

12) wykonywanie obowiązków kasjera,

13) prowadzenie i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania,

14) obsługa portalu PUE w zakresie dotyczącym pracowników,

15) sporządzanie i przedstawianie danych dotyczących zatrudnienia, wynagrodzeń i nieobecności do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),

16) sporządzanie sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

17) przygotowywanie dokumentacji związanej z medycyną pracy,

18) obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym przyjmowanie i sporządzanie list wynagrodzeń związanych z wypłatą świadczeń, obsługa administracyjna komisji socjalnej,

19) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora,

 

  1. Warunki pracy

1) umowa o pracę od dnia 1 września 2021 r. pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięczny, następna umowa na czas nieokreślony, a w przypadku kandydata który był zatrudniony na stanowisku urzędniczym umowa na czas nieokreślony.

2) praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 40-godzinny tydzień pracy

3) miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie ul. Piłsudskiego 15 – I piętro

4) budynek  jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych na parterze,

5) praca z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

6) wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego – zgodny z przepisami Kodeksu Pracy,

7) okres wypowiedzenia umowy o pracę – zgodny z przepisami Kodeksu Pracy,

8) wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie,

9) z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na zastępstwo na czas nieobecności pracownika.

 

  1. Wymagane dokumenty

1) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

2) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

3) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy),

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

5) list motywacyjny,

6) kwestionariusz osobowy.

 

W miesiącu poprzedzającym datę publikację niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie, ul. Piłsudskiego 15, 63-100 Śrem w terminie do  dnia 15 lipca 2021 r. (liczy się data wpływu do szkoły) z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac”. Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zss-srem.pl). Osoby, które spełnią wymagania niezbędne zostaną powiadomione o dalszej procedurze postepowania kwalifikacyjnego telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.

Dokumenty do pobrania tutaj

Możliwość komentowania została wyłączona.