Wybory w „Gepardzie”

We wtorek 16 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków Klubu Olimpiad Specjalnych (K.O.S.) „Gepard”. Zgodnie z procedurą spotkania w jego pierwszej części dokonano podsumowania działalności klubu w okresie od grudnia 2009 roku do kwietnia 2013 roku. W dalszej kolejności udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi (Krystyna Rymaniak – Dominika Stefaniak – Agata Szymkowiak).

W dalszym punkcie obrad przystąpiono do wyboru władz K.O.S. na kolejną kadencję. W rezultacie głosowania przeprowadzonego w trybie jawnym uczestniczący w zebraniu członkowie (9 osób) powierzyli stery „Geparda” Maciejowi Maćkowiakowi (prezes klubu), Krystynie Rymaniak (skarbnik) i Agacie Szymkowiak (sekretarz).

Podczas wtorkowego spotkania wybrano także delegatów (Anna Szelejewska, Justyna Burzyńska-Kaniewska), którzy reprezentować będą „Geparda” na wojewódzkim Walnym Zebraniu Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Poznań.

W trakcie zebrania dyskutowano również nad kierunkami i planami związanymi z  dalszą działalnością naszego klubu. W wyniku rozmów podjęto między innymi decyzję o reaktywacji „Charytatywnego Balu Geparda” i umieszczeniu go w kalendarzu imprez organizowanych przez nasz klub w roku 2013. O szczegółach związanych z balem poinformujemy na początku czerwca.

W zgodnej opinii członków K.O.S. „Gepard” priorytetowymi działaniami pozostają nadal:

a)    popularyzowanie idei Olimpiad Specjalnych w lokalnym środowisku

b)    zachęcanie dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną do podejmowania aktywności sportowo-rekreacyjnej, udziału w zawodach i obozach sportowych

c)    pozyskiwanie nowych zawodników oraz członków

        Maciej Maćkowiak

Możliwość komentowania została wyłączona.