Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.zss-srem.pl/

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– Część opublikowanych wcześniej zdjęć nie posiada komentarza – opisu alternatywnego, gdyż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– Część dokumentów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.

 

Data sporządzenia:

Deklarację sporządzono dnia 23 marca 2022 r.

Ostatnią aktualizację deklaracji wykonano dnia 27 marca 2023 r.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zss-srem.pl

Numer telefonu: 61 283 00 55

 

Informację na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne wejście od strony ul. Józefa Piłsudskiego, do którego prowadzą schody oraz podjazd; tylne wejście od strony płyty boiska, bez przeszkód dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wyposażone są w samozamykacz, otwierane na kartę lub za pomocą domofonu.

W tzw. części nowej umieszczona jest para drzwi awaryjnych;

Do drzwi awaryjnych od strony ul. Józefa Piłsudskiego prowadzą schody, a do drzwi od strony płyty boiska prowadzi podjazd.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły składa się z 3 kondygnacji: parter, I piętro, II piętro oraz części nowej dobudowanej w roku 2015 r. W budynku szkoły są korytarze, schody i balustrady zgodne z prawem budowlanym. Budynek nie posiada wind, ale posiada platformę schodową.

Toalety umieszczone są na parterze oraz na I piętrze – dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed szkołą zlokalizowana jest zatoka przeznaczona dla uczniów oraz pracowników, w tym osób niepełnosprawnych;

brak jest miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Język migowy w podstawowym zakresie. W budynku szkoły nie posiadamy oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość komentowania została wyłączona.