Rekrutacja

Nasza szkoła | System pracy | Pracownicy | Podręczniki i programy | Pedagog | Zdalne nauczanie  |  Rekrutacja

Szkoła Podstawowa

Wymagane dokumenty

1. Do szkoły
  • – wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
  • – aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał),
  • – jedno zdjęcie legitymacyjne,
  • – do wglądu ostatnie świadectwo promocyjne.

Pobierz ” Wniosek do Dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia „

Pobierz ” Kwestionariusz osobowy „

2.Do starostwa powiatowego:
  • – wniosek o skierowanie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
  • – aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał).

Pobierz ” Wniosek do Starosty Śremskiego o skierowanie do szkoły podstawowej”

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy / 3-letnia /

 

REGULAMIN REKRUTACJI

DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ŚREMIE

 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŚREMIE

I Opis szkoły

1 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia.

Przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w szkole trwa 3 lata (istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania o jeden rok). Klasy liczą od 4 – 8 uczniów.

Celem edukacji jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości oraz podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Uczniowi utrwalają i poszerzają zakres zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności, doskonalenie posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

2 Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

W trakcie nauczania uczeń ma szansę nabyć umiejętności praktyczne dostosowane do jego możliwości na podstawie indywidualnego programu edukacyjnego – terapeutycznego.

Ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

3 Szkoła oferuje zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu:

– gospodarstwa domowego /pranie, prasowanie, sprzątanie,

– prac biurowych /obsługa podstawowego sprzętu biurowego,

– wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,

– prac ogrodniczych i elementów bukieciarstwa,

– sporządzania i wydawania prostych posiłków,

– prostych prac stolarskich,

– elementów szycia ręcznego, maszynowego i elementów dziewiarstwa.

4 Uczniowie realizują praktyki uczniowskie w pracowniach na terenie szkoły i poza  szkołą, na terenie zakładów pracy. Wykonują zadania z zakresu następujących profili zawodowych:

– pomocnik ogrodnika

– pomocnik krawcowej

–  pomocnik pracownika magazynu,

– pomocnik osoby starszej i zależnej,

– pomocnik osoby młodszej i zależnej,

– pomocnik pracownika biblioteki.

II Zasady rekrutacji.

1 Rekrutacja do szkoły Specjalnej PDP jest całoroczna.

2 Do trzyletniej szkoły PDP przyjmowani są kandydaci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3 Kandydaci przyjmowani są na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Śremie, ul. Piłsudskiego 15 oraz wniosku złożonego w kancelarii Starostwa Powiatowego w Śremie, ul. Mickiewicza 17.

Do szkoły :

Załączniki :

–  świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię

Psychologiczno –  Pedagogiczną,

 – kopia aktu urodzenia,
 – zdjęcie formatu legitymacyjnego.

Wniosek można pobrać na stronie www.zsssrem.pl  lub w sekretariacie szkoły.

Do starostwa powiatowego:

Załączniki :

– wniosek o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy

–  aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie

kształcenia w szkole przysposabiającej do pracy (oryginał).

4 Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły PDP podejmuje zespół rekrutacyjny powołany przez dyrektora szkoły w czasie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku przez kandydata.

Zespół rozpatruje wniosek i wydaje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

W skład zespołu wchodzą :

– dyrektor szkoły

– psycholog lub pedagog szkolny

– nauczyciel – wychowawca klas PDP.

Decyzja zespołu rekrutacyjnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

5 Decyzja o przyjęciu kandydata do szkoły podejmowana jest przez zespół, na podstawie następujących kryteriów:

– samodzielność w zakresie : ubierania się, poruszania się po terenie szkoły i poza nią,             czynności fizjologicznych, higieny osobistej, spożywania posiłków,

– komunikacja :  kandydat komunikuje się z innymi w sposób werbalny lub stosuje     komunikację  alternatywną,

– przestrzega ogólnie przyjęte zasady i normy społeczne,

– jego ogólny poziom funkcjonowania pozwala na realizację zajęć praktycznych na terenie szkoły i zakładów pracy.

Wymagane dokumenty

1. Do szkoły

Pobierz ” Wniosek do Dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia „

Pobierz ” Kwestionariusz osobowy „

2.Do starostwa powiatowego:

Pobierz ” Wniosek do Starosty Śremskiego o skierowanie do szkoły przysposabiającej do pracy”

Możliwość komentowania została wyłączona.