System pracy

Nasza szkoła | System pracy | Pracownicy | Podręczniki i programy | Pedagog | Zdalne nauczanie  |  Rekrutacja

W naszej szkole bezpieczne i dobre miejsce znajdzie każdy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną. Kształcimy i wychowujemy dzieci, młodzież i dorosłych. 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • przyjmujemy dzieci od 6 r.ż.
 • przeznaczona dla uczniów o każdym stopniu niepełnosprawności intelektualnej (lekkiej, umiarkowanej lub znacznej)
 • uczniowie z lekką niepełnosprawnością przystępują do sprawdzianu szóstoklasisty

  SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 

 • przeznaczona dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • nauka trwa do 24 r.ż.
 • dla absolwentów gimnazjum,
 • nauka odbywa się w formie zajęć ogólnych i praktycznych fakultetów (gospodarstwo domowe, zajęcia kulinarne, warsztat krawiecki, rękodzieło artystyczne, technologia informacyjna i biurowa, prace ogrodnicze), a także praktyk („pomocnik pracownika terenów zielonych”, „pomocnik opiekuna osoby starszej”)

 ZESPÓŁ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZY 

 • dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną  w wieku 3 – 25 r.ż.
 • liczba uczestników: do 4 osób
 • celem zajęć jest wszechstronne stymulowanie rozwoju, rozbudzanie zainteresowania otoczenie oraz nauka samodzielności

 NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

 • realizowane w miejscu pobytu dziecka,  w szczególności w domu rodzinnym,
 • przeznaczone dla uczniów, którym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach na terenie szkoły
 • korzystają niego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

Uczniom zapewniamy: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia świetlicowe, opiekę psychologa i pedagoga szkolnego, opiekę higienistki szkolnej. Uczeń ma możliwość zjedzenia drugiego śniadania i obiadu.

EFS

 

Możliwość komentowania została wyłączona.